Privatlivspolitik

En virksomhed er efter EU’s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrere-de (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede.

Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger
I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Speciallæge Karen Bang en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Speciallæge Karen Bang behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
Speciallæge Karen Bang indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

Formål

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Frivillighed
Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg i nog-le tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder
I nogle tilfælde indsamler jeg personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sy-gehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Jeg behandler de mod-tagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger 
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Mine databehandlere er p.t. Lægesystemet NOVAX

Opbevaringsperiode
Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor an-givne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller er-statningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personop-lysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod be-handlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig.

Hent privatlivspolitikken som PDF her